უკვე რამ­დე­ნი­მე დღეა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­ხილ­ვის სა­გა­ნია ზუგ­დიდ­ში მომ­ხდა­რი ამ­ბა­ვი, რომ­ლის მთა­ვა­რი ფი­გუ­რან­ტი ბად­რი ესე­ბუაა. სწო­რედ ის არის ბრალ­დე­ბუ­ლი “სა­ქარ­თვე­ლოს ბანკზე” მომ­ხდარ თავ­დას­ხმა­ში. მისი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლის დად­გე­ნი­სა და და­კა­ვე­ბის მიზ­ნით, პო­ლი­ცია სპე­ცი­ა­ლურ ოპე­რა­ტი­ულ, სა­გა­მო­ძი­ე­ბო და სამ­ძებ­რო მოქ­მე­დე­ბებს აქ­ტი­უ­რად გა­ნაგ­რძობს. შს მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის, ვლა­დი­მერ ბორ­ცვა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, და­ნა­შა­უ­ლის მუხ­ლი გა­დაკ­ვა­ლი­ფი­ცირ­და და მის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­ძი­ე­ბავრცლად