როგორ აფასებენ ექსპერტები ოპოზიციისა და ხელისუფლების გუშინდელ შეხვედრას და რა პროგნოზებს აკეთებენ სამომავლოდ

როგორ აფასებენ ექსპერტები ოპოზიციისა და ხელისუფლების გუშინდელ შეხვედრას და რა პროგნოზებს აკეთებენ სამომავლოდ

„ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ერ­თა­დერ­თი ამო­ცა­ნაა, ნე­ბის­მი­ე­რი გზით შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს ძა­ლა­უფ­ლე­ბა. ამის ინ­სტრუ­მენტს კი, გარ­და მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი­სა, ვე­რა­ფერ­ში ხე­და­ვენ, – ამის შე­სა­ხებ ექ­სპერ­ტმა გია ხუ­ხაშ­ვილ­მა „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“, ოპო­ზი­ცი­ი­სა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის გუ­შინ­დელ შეხ­ვედ­რა­ზე სა­უბ­რი­სას გა­ნუ­ცხა­და.

მისი შე­ფა­სე­ბით, დღე­ვან­დელ ვი­თა­რე­ბა­ში, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სა და ოპო­ზი­ცი­ას შო­რის კონ­სენ­სუ­სის მიღ­წე­ვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რად­გან „ქვე­ყა­ნა­ში არის სე­რი­ო­ზუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ზი­სი“.

ხუ­ხაშ­ვი­ლის თქმით, „თუ გინ­და პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ზი­სის გა­და­ლახ­ვა, უნდა მი­მარ­თო არ­ბიტრს და მისი ვერ­დიქ­ტი უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნო, თუმ­ცა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამა­ზეც უარს აცხა­დებს“.

„თუ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა არის კა­ტე­გო­რი­უ­ლი და არა­ვის არ უს­მენს, გარ­და ამი­სა, არც არ­ბიტ­რი არ აინ­ტე­რე­სებს, რომ არ­ბიტ­რაჟ­ში გა­ირ­ჩეს საქ­მე და მან თქვას თა­ვის სი­ტყვა, ეს ნიშ­ნავს, რომ ისი­ნი არ არი­ან და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბით. ისი­ნი ფიქ­რო­ბენ, რომ ძა­ლით გა­და­ტე­ხა­ვენ ყვე­ლა­ფერს. მათ­თვის დღეს ძა­ლა­უფ­ლე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა არის ერ­თა­დერ­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი, მათ სხვა ამო­ცა­ნა აღარ აქვთ, არც სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი და არც პო­ლი­ტი­კუ­რი. მათი ერ­თა­დერ­თი ამო­ცა­ნაა ნე­ბის­მი­ე­რი გზით შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ ძა­ლა­უფ­ლე­ბა. ამის ინ­სტრუ­მენტს, გარ­და მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი­სა, ვე­რა­ფერ­ში ვერ ხე­და­ვენ. როცა მხა­რე­ე­ბი ვერ თან­ხმდე­ბი­ან, ლო­გი­კა ასე­თია, რომ თუ შენ გინ­და პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ზი­სის გა­და­ლახ­ვა, უნდა მი­მარ­თო არ­ბიტრს და მისი ვერ­დიქ­ტი უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნო. ოპო­ზი­ცია აქაც სთა­ვა­ზობს, რომ არ­სე­ბობს არ­ბიტ­რი, ვე­ნე­ცი­ის კო­მი­სი­ის სა­ხით, მაგ­რამ ამა­ზეც უარს აცხა­დებს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა“, – გა­ნა­ცხა­და ხუ­ხაშ­ვილ­მა.

რო­გორც მან აღ­ნიშ­ნა, „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის­თვის“ რომ სიკ­ვდილ-სი­ცო­ცხლის სა­კი­თხია მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი სა­არ­ჩევ­ნო სის­ტე­მის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, ძა­ლი­ან გამჭვირ­ვა­ლედ ჩანს.

„გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას აქვს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გამჭვირ­ვა­ლე დღის წეს­რი­გი, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ისი­ნი ცდი­ლო­ბენ, რომ ვი­რეშ­მა­კო­ბით შე­ფუ­თონ თა­ვი­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი სის­ტე­მა, ძა­ლი­ან გამჭვირ­ვა­ლედ ჩანს, რომ მათ­თვის სიკ­ვდილ-სი­ცო­ცხლის სა­კი­თხია ის, რომ მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი სის­ტე­მით რო­გორ­მე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნონ ძა­ლა­უფ­ლე­ბა. ისეთ აბ­სურ­დამ­დე მი­დი­ან, რომ მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი სის­ტე­მის დაც­ვის ჟი­ნით შე­პყრო­ბი­ლე­ბი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, სა­კუ­თარ თავ­საც, იმ უმ­რავ­ლე­სო­ბას, რო­მელ­მაც პრო­პორ­ცი­ულს და­უ­ჭი­რა მხა­რი, „ნა­ცე­ბად“ აცხა­დე­ბენ. იქამ­დე უნ­დათ სა­კი­თხის დაყ­ვა­ნა, რომ მხო­ლოდ „ნა­ცე­ბი“ ითხო­ვენ პრო­პორ­ცი­ულ არ­ჩევ­ნებს, იმი­ტომ რომ სხვა ყვე­ლას უნდა მა­ჟო­რი­ტა­რუ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბი. თა­ვის თავ­საც „ნა­ცე­ბად“ აცხა­დე­ბენ. ასეთ აბ­სურ­დამ­დე არი­ან მი­სუ­ლე­ბი და წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა­ში არი­ან შე­სუ­ლე­ბი რო­გორც სა­კუ­თარ თავ­თან, ისე სა­ხელ­მწი­ფო ინ­ტე­რე­სებ­თან. დღეს კონ­სენ­სუ­სი აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რად­გან ქვე­ყა­ნა­ში არის სე­რი­ო­ზუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ზი­სი“, – გა­ნა­ცხა­და ხუ­ხაშ­ვილ­მა.

ოპო­ზი­ცი­ამ და­მო­უ­კი­დებ­ლად უნდა გა­დად­გას ნა­ბი­ჯე­ბი და პირ­ველ რიგ­ში, მათ მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სა­არ­ჩევ­ნო სის­ტე­მა – ე.წ გერ­მა­ნუ­ლი მო­დე­ლი, უნდა გა­და­ეგ­ზავ­ნოს რო­გორც ვე­ნე­ცი­ის კო­მი­სი­ას, ისე ევ­რო­საბ­ჭო­ში შე­სა­ბა­მის კო­მი­სი­ას, რათა მათ გა­ა­კე­თონ შე­სა­ბა­მი­სი დას­კვნე­ბი, – ამის შე­სა­ხებ „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ პო­ლი­ტო­ლოგ­მა, ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძემ გა­ნუ­ცხა­და.

ამას­თან, მისი აზ­რით, თუკი ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რი ლი­დე­რე­ბი ისევ ფიქ­რო­ბენ ქუ­ჩის აქ­ცი­ე­ბის გაგ­რძე­ლე­ბას, „ცოტა უფრო აკა­დე­მი­ურ სტილ­ში უნდა გა­და­ვიდ­ნენ“.

„არ ვე­ლო­დი, რომ ეს შეხ­ვედ­რა რა­ი­მე შე­დეგს გა­მო­ი­ღებ­და. ოპო­ზი­ცი­ამ მო­ვა­ლე­ო­ბის მოხ­დის მიზ­ნით არ უნდა გა­ნა­ცხა­დოს, რომ ის შე­წყვეტს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან რა­ი­მე დი­ა­ლოგს, მაგ­რამ და­მო­უ­კი­დებ­ლად უნდა გა­დად­გას ნა­ბი­ჯე­ბი. პირ­ველ რიგ­ში, მათ მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი სა­არ­ჩევ­ნო სის­ტე­მა უნდა გა­და­ეგ­ზავ­ნოს რო­გორც ვე­ნე­ცი­ის კო­მი­სი­ას, ისე ევ­რო­საბ­ჭო­ში შე­სა­ბა­მის კო­მი­სი­ას, რათა მათ გა­ა­კე­თონ შე­სა­ბა­მი­სი დას­კვნე­ბი. ეს ჩემი აზ­რით, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და აუ­ცი­ლე­ბე­ლია თუ ამას რა­ი­მე სა­მარ­თლებ­რი­ვი მხა­რე არ უშ­ლის ხელს. ან იგი­ვე ევ­რო­საბ­ჭოს წარ­მო­მად­გენ­ლებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სთხო­ვონ ევ­როს­ტრუქ­ტუ­რე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს, რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გა­უ­წი­ონ აი, ამ კა­ნონპ­რო­ექტს, რათა იქ­ნას გან­ხი­ლუ­ლი რაც შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფად.

პა­რა­ლე­ლუ­რად, მე ვფიქ­რობ, რომ თუ ისი­ნი ფიქ­რო­ბენ გა­აგ­რძე­ლონ ქუ­ჩის აქ­ცი­ე­ბი, ცოტა უფრო აკა­დე­მი­ურ სტილ­ში უნდა გა­და­ვიდ­ნენ და პი­კე­ტი­რე­ბა და ბლო­კი­რე­ბა უნდა შე­იც­ვა­ლოს საკ­მა­ოდ მშვი­დი აქ­ცი­ე­ბით, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს სირ­ცხვი­ლის კო­რი­დო­რე­ბის შექ­მნას, იმი­ტომ, რომ ამ აქ­ცი­ებს, ამ­გვარ სტილ­ში გაგ­რძე­ლე­ბულს, არა­ნა­ი­რი შე­დე­გი არ მო­აქვს. ოპო­ზი­ცი­ამ ეს ყვე­ლა­ფე­რი – კა­ნონპ­რო­ექ­ტის გა­დაგ­ზავ­ნა, სირ­ცხვი­ლის კო­რი­დო­რის გა­კე­თე­ბა, უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოს იმის­თვის, რომ ელექ­ტო­რატ­ზე მო­ახ­დი­ნოს გავ­ლე­ნა, რათა შე­ამ­ცი­როს „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ რე­ი­ტინ­გი. თუ ოპო­ზი­ცია თვლის, რომ იმ ფორ­მის აქ­ცი­ე­ბით, რაც აქვთ, შეძ­ლებს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აი­ძუ­ლოს დათ­მო­ბებ­ზე წას­ვლა, მა­შინ შე­მი­ძი­ლა ვთქვა, რომ ოპო­ზი­ცია მწა­რედ ცდე­ბა და არა­თუ მო­იმ­რავ­ლებს ამომ­რჩე­ველს, პი­რი­ქით შე­იძ­ლე­ბა ამომ­რჩე­ვე­ლი და­კარ­გოს. ამი­ტომ მათ შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბა უნდა გა­ა­ა­ნა­ლო­ზონ და შე­სა­ბა­მი­სად იმოქ­მე­დონ“, – გა­ნა­ცხა­და ძა­ბი­რა­ძემ.

მი­სი­ვე თქმით, ასე­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია რე­გო­ნებ­ში გას­ვლა და მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის თი­თო­ე­უ­ლი მა­ჟო­რი­ტა­რის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბა.

რო­გორც ძა­ბი­რა­ძემ აღ­ნიშ­ნა, ოპო­ზი­ცი­ის სა­მოქ­მე­დო სტრა­ტე­გია ისე­თი უნდა იყოს, რომ „ოპო­ზი­ცი­უ­რი მუხ­ტი თან გა­აძ­ლი­ე­რონ და თან სი­ტუ­ა­ცია იმ­დე­ნად არ და­ძა­ბონ, რომ ვი­ღაც მე­სა­მე ძა­ლამ ეს გა­მო­ი­ყე­ნოს ქვე­ყა­ნა­ში დეს­ტაბ­ლი­ზა­ცი­ის­თვის“.

თეა წუ­ლუ­კი­ა­ნის გან­ცხა­დე­ბამ, რომ მარ­თა­ლია ე.წ გერ­მა­ნუ­ლი მო­დე­ლი არა­კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რად სცნეს, მაგ­რამ მზად არი­ან, ოპო­ზი­ცი­ის სხვა მო­საზ­რე­ბე­ბი გა­ნი­ხი­ლონ, და­მა­ნა­ხა, რომ დი­ა­ლო­გის­თვის კარი არ და­ი­ხუ­რა, – ასე ეხ­მა­უ­რე­ბა პო­ლი­ტო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ლა­გა­ზი­ძე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სა და ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის გუ­შინ­დელ შეხ­ვედ­რას.

„ჩემ­თვის გარ­კვე­უ­ლი იმე­დის სხი­ვი გა­ა­ჩი­ნა თეა წუ­ლუ­კი­ა­ნის კო­მენ­ტარ­მა, რომ ე.წ გერ­მა­ნუ­ლი კი ვცა­ნით არა­კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რა­დო, მაგ­რამ ოპო­ზი­ცი­ამ სხვა მო­საზ­რე­ბე­ბიც წა­მო­ა­ყე­ნაო და ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს სხვა მო­საზ­რე­ბე­ბი გან­ვი­ხი­ლოთ, თუკი ისი­ნი კონ­სტი­ტუ­ცი­ას­თან შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში იქ­ნე­ბაო. ამან სი­მარ­თლე გი­თხრათ, მე ის და­მა­ნა­ხა, რომ დი­ა­ლო­გის­თვის კარი არ და­ი­ხუ­რა და დი­ა­ლო­გის ფორ­მა­ტის რე­სურ­სი არ ამო­ი­წუ­რა“, – აღ­ნიშ­ნა ლა­გა­ზი­ძემ.

მი­სი­ვე შე­ფა­სე­ბით, „ქარ­თულ ოც­ნე­ბას“ დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით, თა­ვი­სი სახე და­კარ­გუ­ლი აქვს, რად­გან მან და­სავ­ლე­თის ნდო­ბა და სა­კუ­თა­რი გუნ­დის პრო­და­სავ­ლუ­რი ნა­წი­ლი და­კარ­გა და ახლა მთა­ვა­რია, თა­ვი­სი სახე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს.

„მთა­ვა­რი ის არის, რომ დღეს, თუკი არის „ქარ­თულ ოც­ნე­ბა­ში“ ის ჯგუ­ფი, რო­მე­ლიც მზად არის დი­ა­ლოგ­ზე წა­მო­სას­ვლე­ლად და თუ კვლავ თვა­ლებ­ში ნაც­რის შეყ­რის მცდე­ლო­ბას­თან არ გვაქვს საქ­მე, იმ ჯგუფს სჭირ­დე­ბა ხელ­შე­წყო­ბა. „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ დი­ა­ლოგ­ზე რომ წა­მო­ვი­დეს, მას სჭირ­დე­ბა სა­ხის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა სა­კუ­თარ ამომ­რჩე­ველ­თან. ამ პრო­ცეს­ში, მან და­სავ­ლე­თის ნდო­ბა და­კარ­გა, და­კარ­გა სა­კუ­თა­რი გუნ­დის პრო­და­სავ­ლუ­რი ნა­წი­ლი. ბევ­რი და­კარ­გა, რაც არ უნდა იძახ­დეს, რომ ის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია და გა­რეთ 200 კა­ცის აქ­ცი­ებს ყუ­რა­დღე­ბას არ აქ­ცევს. „ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ“ უამ­რა­ვი რამ და­კარ­გა და ახლა მას შერ­ჩა ის ამომ­რჩე­ვე­ლი, რო­მე­ლიც გა­ფარ­თო­ე­ბუ­ლი თვა­ლე­ბით უყუ­რებს იმას, „ოც­ნე­ბა“ შეძ­ლებს თუ არა მათი გად­მო­სა­ხე­დი­დან ძლი­ე­რის პო­ზი­ცი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას. სწო­რედ ამას ვგუ­ლის­ხმობ, როცა „ოც­ნე­ბის“ სა­ხის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ზე ვსა­უბ­რობ, იმი­ტომ რომ „ოც­ნე­ბას“ ახლა და­სავ­ლე­თის ეში­ნია ერთი მხრივ და სა­კუ­თა­რი ამომ­რჩევ­ლის და­კარ­გვის გა­ცი­ლე­ბით მე­ტად ეში­ნია, რად­გან თუ ამომ­რჩევ­ლებ­მა სი­სუს­ტე შე­ა­ტყვეს, არ ჩა­მო­ე­შა­ლოთ ის საყ­რდე­ნი. რა­ზეც დღეს „ოც­ნე­ბა“ დგას – ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი რე­სურ­სი. ამ პრო­ცეს­ში მთა­ვა­რია, რომ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს სახე“, – გა­ნა­ცხა­და ლა­გა­ზი­ძემ.

„მე­სა­მე, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია რა­ი­ო­ნებ­ში გას­ვლა. იდე­უ­რად სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაა მა­ჟო­რი­ტა­რებ­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის შეგ­რო­ვე­ბა და იმა­ვე რა­ი­ონ­ში იმა­ვე მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის ამის ახ­სნა-გან­მარ­ტე­ბა. ოღონდ აქაც დიდი სიფრ­თხი­ლეა სა­ჭი­რო. ოპო­ზი­ცი­ამ უნდა იმოქ­მე­დოს მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად, ფრთხი­ლად და იმის გათ­ვლით, რომ ეს პრო­ცე­სი ერთ და ორ დღე­ში და თვე­ში არ დას­რულ­დე­ბა. მან ეს უნდა გათ­ვა­ლოს მთე­ლი თა­ვი­სი ტა­ი­მა­უ­ტე­ბით. ვგუ­ლის­ხმობ, სა­ა­ხალ­წლო მკვდარ სე­ზონს და ა.შ. თა­ვი­სი სტრა­ტე­გია ისე გათ­ვა­ლონ, რომ ამომ­რჩე­ველ­თა მხარ­და­ჭე­რის პიკს ოქ­ტომ­ბერ­ში მი­აღ­წი­ონ არ­ჩევ­ნებ­ზე. გათ­ვლა უნდა იყოს იმა­ზე, რომ და­სავ­ლეთ­მა ოპო­ზი­ცია არ უნდა აღიქ­ვას რე­ვო­ლუ­ცი­ურ ძა­ლად. ოპო­ზი­ცი­უ­რი მუხ­ტი თან უნდა გა­აძ­ლი­ე­რონ, თან იმ­დე­ნად არ უნდა და­ძა­ბონ სი­ტუ­ა­ცია, რომ ვი­ღაც მე­სა­მე ძა­ლამ ეს გა­მო­ი­ყე­ნოს ქვე­ყა­ნა­ში დეს­ტაბ­ლი­ზა­ცი­ის­თვის“, – აღ­ნიშ­ნა ძა­ბი­რა­ძემ „ინ­ტერპრეს­ნი­უს­თან“ სა­უბ­რი­სას.